previous pauseresume next

دیدار از والدین شهدای کارمنددانشگاه در هفته سلامت سالمندان توسط معاون بهداشتی وایثارگران

معاون بهداشتی دانشگاه جناب آقای دکتر حیدری به همراه ایثارگران 

و بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی درتاریخ ۱۳۹۶/۹/۱۰و۱۳۹۶/۷/۱۱از

خانواده چند تن شهدای دانشگاه دیدار نمودند.

دراین دیدار خاطرات وخصوصیات اخلاقی شهیدان  توسط والدین شهدا

بیان شد.و سپس لوح سپاس رئیس دانشگاه بهخانواده هاتقدیمگردید.