previous pauseresume next

دیدار با خانواده شهید احمد خیاط مقدس

جعمی از ایثارگران  از خانواده شهید دیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات شهید یادآوری شد و مراتب تقدیر رئیس دانشگاه به خانواده محترم شهید ابلاغ گردید.

همچنین نمونه تمبر شهدای دانشگاه از جمله این شهید عزیز تبه فرزند شهید اهدا گردید.