previous pauseresume next

خانواده شهید نیلی

جعمی از ایثارگران درمعیت آقای دکترالماسی  از خانواده شهید دیدارنمودند.

دراین دیدار خاطرات شهید یادآوری شد و مراتب تقدیر رئیس دانشگاه به خانواده محترم شهید ابلاغ گردید.