previous pauseresume next

بیست وسومین جلسه کمیته مشورتی ایثارگران

بیست ودومینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی درخصوص برگزاری مراسم

یوم الله دهه فجرتشکیل گردید.

کارت منزلت

باسلام.جانبازان معزز ۲۵ درصد به بالا در شهراصفهان 

جهت تکمیل فرم کارت منزلت به این سایت مراجعه

وثبت نام نمایند.

http://www.esfshahrvand.ir

انجمن همبستگی خانواده های شهدا وایثارگران استان اصفهان

 

انجمن همبستگی خانواده های شهدا وایثارگران استان اصفهان

به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در روز جمعه

۱۳۹۶/۱۰/۱۵ گردهمایی تشکیل می دهند.

نشست صمیمانه ایثارگران با رئیس دانشگاه

در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ اعضای کمیته مشورتی ایثارگران

دانشگاه با خانم دکتر چنگیز نشست برگزار نمودند.

نشست ایثارگران دانشگاه با مسئولین بنیادشهید وامورایثارگران استان

درتاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۶ تعدادی از ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی 

با مسئولین بنیاد شهید وامورایثارگران استان نشست مشورتی

تشکیل دادند.

معاینه دندانپزشکی جانبازان بستری در آسایشگاه شهید مطهری

درتاریخ۱۳۹۶/۱۰/۹ جناب آقای دکتر پریوش دندانپزشک

(عضوبسیج دانشگاه) به همراهی آقای دکتر الماسی مشاور امور

ایثارگران، جانبازان بستری درآسایشگاه را معاینه نمودند.

بیست ودومین کمیته مشورتی ایثارگران

بیست ودومینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۵ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

 

نشست ایثارگران با آقای دکتر یزدی مشاور ایثارگران استانداری

درتاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ کمیته مشورتی ایثارگران 

به ریاست آقای دکترالماسی با آقای دکتر یزدی

مشاور امورایثارگراناستانداری جلسه تشکیل دادند.

جلسه با مدیریت آسایشگاه جانبازان (شهیدمطهری)

در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ جناب آقای دکتر الماسی و

خانم محمدهاشمی(بسیج خواهران)وآقای سعیدی

جهت برنامه ریزی درخصوص ویزیت دندانپزشکی

جانبازان با مدیریت آسایشگاه دیدارنمودند.

بیست ویکمین کمیته مشورتی ایثارگران

بیست ویکمینجلسه کمیته ایثارگران در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ با حضور

 اعضا کمیته های  مشورتی،رفاهی و ورزشی تشکیل گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در ایثارگران RSS